Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Włoszakowice

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner

Stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Włoszakowice mogą ubiegać się o środki w ramach dotacji na Rozwój Sportu. Co roku do 15 grudnia przyjmowane są wnioski. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. 

 

 1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe realizujące cel publiczny z zakresu sportu na terenie Gminy Włoszakowice.
 2. Realizacja przedsięwzięć obejmuje rok kalendarzowy następujący po roku złożenia wniosku. 
 3. Podmiot jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5 % realizowanego zadania.
 4. Szczegółowe warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 r.
 5. Wniosek wraz z Preliminarzem kosztów zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia z adnotacją na kopercie: Wniosek na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice w sekretariacie (biuro nr 104) lub przesłać pocztą tradycyjną pod wskazany wyżej adres z adnotacją j.w.
 6. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Włoszakowice. Wnioski złożone po 15 grudnia nie będą rozpatrywane.
 7. Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć Preliminarz kosztów zadania.
 8. Druki wszystkich niezbędnych dokumentów są dostępne w Urzędzie Gminy Włoszakowice w biurze nr 106 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wloszakowice.pl.
 9. Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Włoszakowice w biurze nr 106 oraz pod numerem telefonu 65 525 29 64.

 

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek - pdf

Wniosek - doc

Preliminarz - pdf

Preliminarz - doc

Sprawozdanie - pdf

Sprawozdani - doc

Sprawozdanie finansowe - pdf

Sprawozdanie finansowe - doc

Zestawienie faktur - pdf

Zestawienie faktur - doc