Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rodo

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator danych osobowych – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wynikających z obowiązujących ustaw;
  b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  -  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  -  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  -  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  -  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  - przetwarzania danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  -  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  -  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
  -  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przypadki:
  -  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.